İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

Kullanıcı sözleşmesi

 1. Taraflar


İşbu Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi (“Kullanım Sözleşmesi“), Naturmed İlaç Kimya ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti. ile Web sitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Web sitesi’ni kullanmasına yönelik olarak ve Web sitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Kullanıcı, Web sitesi’ne giriş yaparak ve/veya üye olarak Kullanım Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 

 1. Tanımlar


Naturmed.com.tr ve Satıcı: Naturmed İlaç Kimya ve Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.

Kullanıcı: Bu sözleşmede Üye ve Alıcı diye de tabir edilir. Web sitesi’nde sunulan Hizmet’leri kullanarak, Satıcı tarafından satışa sunulan mal ve/veya hizmetleri satın alan kullanıcıyı ifade eder. Web sitesi’ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Web sitesi’nde sunulan Hizmetlerden, işbu Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Alıcılar Web sitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.

Naturmed.com.tr Hizmetleri (Kısaca “Hizmet”): Kullanıcıların Kullanım Sözleşmesi’nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Naturmed.com.tr tarafından, Web sitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

Ürün: Web sitesi’nde Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.

Web sitesi: www.Naturmed.com.tr isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Web sitesi’ni ifade eder.

 

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


3.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Web sitesi’nde sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Web sitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Naturmed.com.tr tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Web sitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Naturmed.com.tr tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktadır.

 

 1. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları


4.1 Üyelik, Web sitesi’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Web sitesi’ne üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Naturmed.com.tr tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Web sitesi’ne üye olabilmek için, reşit olmak ve Naturmed.com.tr tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin 5.2 maddesi uyarınca, Naturmed.com.tr tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Web sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Web sitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

 1. Hak ve Yükümlülükler


5.1 Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri
Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Web sitesi’nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Web sitesi’ndeki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Web sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Naturmed.com.tr‘un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Naturmed.com.tr‘dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


Kullanıcıların Naturmed.com.tr tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır.


Kullanıcıların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcıların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Naturmed.com.tr, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.


Kullanıcılar, Web sitesi dâhilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Naturmed.com.tr, Kullanıcılar tarafından Naturmed.com.tr ‘a iletilen veya Web sitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.


Kullanıcı, Naturmed.com.tr‘un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.


Naturmed.com.tr‘un sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Web sitesi’ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Web sitesi dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Naturmed.com.tr ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Web sitesi dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Naturmed.com.tr ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Naturmed.com.tr, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Web sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Web sitesi’de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Naturmed.com.tr‘un, Naturmed.com.tr çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajlarin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Naturmed.com.tr, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.


Kullanıcılar Web sitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Web sitesi’nin işleyişini manüpüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Naturmed.com.tr‘un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.2 Naturmed.com.tr’un Hak ve Yükümlülükleri


Naturmed.com.tr, Web sitesi’nde sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcılar da dâhil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Naturmed.com.tr, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. Naturmed.com.tr’un Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. Naturmed.com.tr tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.


Naturmed.com.tr, Web sitesi üzerinden, Naturmed.com.tr‘un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka Web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere ‘link’ verebilir. Bu ‘link’ler, Kullanıcılar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Naturmed.com.tr tarafından sağlanmış olabilir ve Web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya Web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web sitesi üzerindeki ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar, Web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu ‘link’ler vasıtasıyla erişilen portallar veya Web sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürünler veya bunların içeriği hakkında Naturmed.com.tr‘un herhangi bir sorumluluğu yoktur.


Naturmed.com.tr, Web sitesi’nde sağlanan Hizmetler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcılar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.


Naturmed.com.tr, Kullanıcılar arasında Web sitesi üzerinden gerçekleşen ve Web sitesi’nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Web sitesi’nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Naturmed.com.tr tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcının üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.


Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Naturmed.com.tr ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.


Kullanıcı, “Kullanıcı ismi” ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Naturmed.com.tr  Kullanım Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcının üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

 

 1. Gizlilik Hükümleri

 

Naturmed.com.tr, Kullanıcılara ilişkin bilgileri, işbu Web sitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Naturmed.com.tr, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

 

Kullanıcılar, Web sitesi üzerinden sunulan Naturmed.com.tr Hizmet’lerini, Naturmed.com.tr bilgilerini ve Naturmed.com.tr ‘nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Naturmed.com.tr ‘nın Hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Naturmed.com.tr ‘dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.


Naturmed.com.tr‘un, Naturmed.com.tr Hizmetleri, Naturmed.com.tr bilgileri, Naturmed.com.tr telif haklarına tabi çalışmalar, Naturmed.com.tr ticari markaları, Naturmed.com.tr ticari görünümü veya Web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.
Kullanıcılar, Web sitesi üzerinde yer alan Naturmed.com.tr’a ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 1. Sözleşme Değişiklikleri

 

Naturmed.com.tr, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Web sitesi’nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

 1. Mücbir Sebepler

 

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Naturmed.com.tr işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Naturmed.com.tr’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Naturmed.com.tr’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. Sözleşmenin Sona Ermesi

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Web sitesi’ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Naturmed.com.tr, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Web sitesi içinde yer alan Kullanıcının, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Naturmed.com.tr‘nin uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:


Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Web sitesi’nin işleyişini manüpüle edecek davranışlarda bulunması,


Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,


Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.


Web sitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.